MOOI ZELHEM
Bed & Breakfast 


Op deze pagina vindt u de Huisregels, Algemene voorwaarden en de Privacy verklaring

Huisregels

Reservering
Bij de reservering dient altijd correct melding te worden gemaakt van het aantal personen dat bij B&B Mooi Zelhem zal overnachten. 

Maximale bezetting kamers
B&B Mooi Zelhem heeft de beschikking over twee twee persoonsappartementen. 
De appartementen zijn geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen. Het is derhalve niet toegestaan om met meer dan twee personen in het appartement te overnachten en/of te verblijven dan wel het ontbijt te nuttigen. Bij het overtreden van de op het reserveringsformulier aangegeven en/of maximale bezetting zal B&B Mooi Zelhem per overtreding 100% van het op dat moment geldende overnachtingstarief in rekening brengen, bovenop de reeds verschuldigde verblijfskosten. De B&B is niet geschikt voor mensen die geen trappen kunnen lopen. 

Bezoekers
Indien u gasten wenst te ontvangen, dient u de gastheer of -vrouw hiervan vooraf in kennis te stellen. 

Inchecken
Inchecken gebeurt in principe vanaf 15:00 uur. In overleg met de gastvrouw kan een andere tijd worden afgesproken. Inchecken gebeurt bij voorkeur voor 18:00 uur. Uw sleutel ligt ook in de deurkluis naast de entree van het appartement. Bij een late aankomst of afwezigheid van de gastvrouw krijgt u de code. Voor het inchecken kunt u zich melden bij de voordeur van het woonhuis.

Uitchecken
Uitchecken kan tot uiterlijk 11:00 uur op de dag van vertrek. Afhankelijk van de bezetting, kan in overleg met (en na toestemming van) de gastheer of -vrouw een andere uitchecktijd gelden. Richtlijn blijft evenwel 11:00 uur. Bij de uitcheck kunt u tevens direct de eventuele rekening van de minibar voldoen. Dit kan cash, met een tikkie of per pin.

Sleutelbeheer
Bij aankomst ontvangt u van de gastheer of -vrouw één sleutel bestemd voor uw verblijf. Bij het uitchecken graag de sleutel weer inleveren bij de gastheer of -vrouw.

Ontbijt
Uw ontbijtmand wordt geserveerd bij uw appartement op de door u afgesproken tijd. Ontbijten kan tussen 7.00 en 10.30. Dieetwensen kunt u uiterlijk 24 uur voor aankomst kenbaar maken. Laat alles rustig op tafel achter en maak gerust een lunchpakket van evt. overgebleven broodjes. Mocht u iets missen of te kort komen bel dan 06-22204544, wij brengen het direct naar uw appartement.

Bedlinnen en handdoeken
Bij een verblijf van langere duur worden de handdoeken dagelijks en het bedlinnen 3x per week verschoond. De kosten hiervan zijn in de prijs inbegrepen tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

Prijzen
De prijzen zijn inclusief gas, water, elektra, airco, bed-, bad- en keukenlinnen. Het appartement is verder voorzien van douchegel, shampoo, handzeep, föhn, badjassen, huissokken, borden, bestek, mokken, magnetronschalen, ovenschaal e.d. Het gebruik van koffie en thee is gratis. Gratis gebruik van Wi-Fi en gratis parkeergelegenheid op terrein bij B&B Mooi Zelhem. In de koelkast en op het aanrecht staan diverse dranken en snacks ter betaling. Zie hiervoor de drankenlijst op het aanrecht. Graag afrekenen bij uitchecken.

Parkeren
Uw auto kunt u parkeren op de daarvoor aangewezen plekken op het terrein. Indien de parkeerplaats vol is zal de gastheer of -vrouw u een andere plek aanwijzen om te parkeren. Parkeren is uitsluitend toegestaan voor de duur van het verblijf bij B&B. Parkeren op het terrein bij B&B Mooi Zelhem is op eigen risico. B&B Mooi Zelhem is niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade.

Geluid
B&B Mooi Zelhem vraagt haar gasten om zich van luidruchtigheid in het door hen gehuurde verblijf en terras te onthouden. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en omwonenden.

Afval
In uw appartement staat een afvalbak voor gescheiden afval. Glaswerk en statiegeld blik/fles graag op het aanrecht laten staan.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan

Roken
Bij B&B Mooi Zelhem is roken in de verblijven en op het terras verboden. Roken kan op het parkeerterrein. Peuken graag in de daarvoor bestemde peukenbak.

Alcohol en (soft) drugs
Alcoholmisbruik is verboden, dus geniet, maar drink met mate. Het is bij B&B Mooi Zelhem ten strengste verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen. Politie wordt altijd ingeschakeld.

Schade
B&B Mooi Zelhem is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of diefstal die u heeft of ondervind tijdens uw verblijf. Mocht er tijdens uw verblijf schade worden veroorzaakt aan de accommodatie of de inrichting ervan, dient u de gastheer of -vrouw hiervan op de hoogte te stellen.

Algemene Voorwaarden

Bed & Breakfast Mooi Zelhem

Artikel 1. Definities De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. B&B: Bed & Breakfast Mooi Zelhem, Brinkweg 14, 76021 BW Zelhem;

b. Gast: een persoon die bij de B&B verblijft en als zodanig is aangemeld;

c. Hoofdgast: de persoon die (mede namens andere gasten) bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder te zijn dan 18 jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten;

d. Beheerder: de persoon die als eigenaar de B&B beheert;

e. Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B en vooruitbetaling van de gehele som door de Gast;

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd betreffende het verblijf in de B&B.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per mail zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Tarieven

1. De tarieven, bij B&B reservering, zijn inclusief ontbijt, opgemaakte bedden, handdoeken, keukendoeken en eindschoonmaak en inclusief btw en toeristenbelasting.

2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings- of reisverzekering en/of andere kosten.

3. Alle vermelding betreffende de tarieven op de website www.mooizelhem.nl of www.bedandbreakfast.nl worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Artikel 4. Reservering en betaling

1. Reservering is via de reserveringslink van bedandbreakfast.nl op www.mooizelhem.nl mogelijk. Of kan mondeling, per mail of telefonisch worden aangegaan.

2. De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door de B&B en de betaling van de factuur.

3. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling dient vooraf per bank te worden gedaan, tenzij met de Hoofdgast afwijkende afspraken zijn gemaakt welke in de bevestiging worden vastgelegd.

Artikel 5. Annulering

1. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk telefonisch aan de B&B te worden meegedeeld.

2. Tot 24 uur voorafgaand aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos.

3. DE B&B heeft steeds het recht om meer dan een week voorafgaand aan de datum van aankomst de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Het reeds betaalde bedrag wordt zonder kosten gerestitueerd aan de Hoofdgast.

Artikel 6. Schade

1. De Gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de Beheerder gegeven instructies en de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement welke op www.mooizelhem.nl en in de informatiemap in uw appartement te vinden is.

2. Het staat de Beheerder vrij om gasten bij overtreding van het Huishoudelijk Reglement dan wel ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B te ontzeggen zonder enige restitutie van de verblijfskosten.

3. De Hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn/haar medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

4. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing of diefstal) dient door de Gast direct aan de Beheerder te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Gast onmiddellijk aan de Beheerder op diens verzoek te worden vergoed.

5. Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de Hoofdgast in rekening gebracht. De Hoofdgast is verplicht deze binnen 14 dagen na ontvangst van de door de B&B onderbouwde verzonden factuur te voldoen.

6. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de Hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B te versturen of deze alsnog binnen 2 werkdagen in persoon te overhandigen.

Artikel 7. Klachten

De Gast is steeds gerechtigd zijn klachten aan de Beheerder van de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met de nodige spoed te behandelen, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte van de Beheerder, schade aan de accommodatie wegens storm, brand of anderszins waardoor een normaal gebruik van de accommodatie (tijdelijk) niet mogelijk is, extreme weersomstandigheden, storingen in het stroomcircuit of maatregelen van overheidswege.

2. Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding zal de reeds gedane betaling worden teruggeboekt, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De Gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

2. De B&B is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

3. De B&B uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) aan de zijde van de B&B. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de B&B voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de B&B uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Aansprakelijkheid van de B&B voor enige gevolgschade is uitgesloten.

4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de B&B beperkt tot het factuurbedrag.

5. De Gast dient zelf alle redelijke maatregelen te nemen teneinde schade, verlies of diefstal van eigendommen te voorkomen. Dit bij voorbeeld door bij tijdelijke afwezigheid de accommodatie deugdelijk af te sluiten en gebruik te maken van de kluis in het appartement. De B&B is in deze niet aansprakelijk te stellen, behoudens het vermelde onder punt 2 van dit artikel. Artikel 10. Privacy 1. De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

2. Nadere uitleg over hoe B&B met persoonsgegevens omgaat is te vinden in de privacy verklaring die op www.mooizelhem.nl is te vinden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. De algemene voorwaarden en de overeenkomst welke tussen de gasten en de B&B zijn gesloten worden beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 12. Reparatieclausule nietigheden

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.


Privacy verklaring

B&B Mooi Zelhem, gevestigd aan Brinkweg 14, 7021 BW Zelhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mooizelhem.nl

Brinkweg 14

7021 BW Zelhem

+310622204544

C.J.M. Jongenelen is de Functionaris Gegevensbescherming van B&B Mooi Zelhem. Zij is te bereiken via info@mooizelhem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

B&B Mooi Zelhem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&B Mooi Zelhem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten te leveren

- B&B Mooi Zelhem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

B&B Mooi Zelhem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Mooi Zelhem) tussen zit. B&B Mooi Zelhem gebruikt de reserveringsmodule van www.bedandbreakfast.nl. Elke vorm van registratie via die website is gebonden aan de privacyverklaring van bedandbreakfast.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&B Mooi Zelhem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B Mooi Zelhem verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Mooi Zelhem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mooizelhem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

B&B Mooi Zelhem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&B Mooi Zelhem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mooizelhem.nl